Kemisk risikovurdering og ATEX APV

Kemisk risikovurdering

Pr. 1. Juli 2019 udgik kravet om den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning til fordel for en bekendtgørelse om instruktion og oplæring.


Medarbejderne skal oplæres grundigt i den konkrete brug af kemikalierne virksomheden. De skal instrueres i, hvordan de skal håndtere faremærkede produkter, så der ikke opstår risiko for deres sundhed. Og der skal foretages en kemisk risikovurdering på hvert kemiprodukt i virksomheden, der er faremærket. Medarbejderen skal også vide, hvor han finder førstehjælpsudstyr og personlige værnemidler. 


Denne instruktion skal gentages med jævne mellemrum. 


For at gøre det let, har vi udarbejdet instruktionsblade, der både fortæller om de vigtigste detaljer og en risikovurdering på produktet, og samtidigt har et skema til kemisk risikovurdering, som medarbejderne skal bruge under instruktionen.


Det er arbejdsmiljøarbejdet - Gjort let!


Med instruktionsblad fra VITA får I:

 • QR-kode på instruktionsbladet = Ingen løse sikkerhedsdatablade.
 • Altid opdaterede datablade online.
 • Godt overblik med pictogrammer og instruktioner i skema.
 • Risikovurdering.

Til Dig, der gerne vil læse lovstoffet:


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207711

Kom godt i gang

Kontakt os i dag og få en kort snak om jeres behov, og hvordan vi kan hjælpe jer.

Det koster ikke noget.

Kemisk risikovurdering

5 trin til risikohåndtering

Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Den følger den eksisterende EU-vejledning om risikovurdering på arbejdspladsen.

Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet.


Trin 1

Identifikation
Lav en liste over alle relevante påvirkninger og farer på arbejdspladsen (fx indenfor støj, specifikke kemiske og biologiske belastninger, ulykkes risici, ergonomi eller psykosociale belastninger).


Trin 2

Analyse
Nu skal listen prioriteres. Hver risiko vurderes efter sandsynlighed og konsekvens dvs. sandsynligheden for, at en påvirkning finder sted, kombineres med konsekvensen eller alvorligheden af begivenheden.

Sandsynlighed beskriver hvor hyppigt eller sandsynligt det er, at en risiko opstår:

 1. ”Meget usandsynlig” (indtræffer højst engang hvert 5. år eller sjældnere),
 2. ”Usandsynlig”,
 3. ”Sjælden”
 4. ”Sandsynlig”
 5. ”Ofte” (indtræffer dagligt eller månedligt).


Konsekvensen eller alvorligheden kan tilsvarende klassificeres:

 1. ”Ubetydelige”
 2. ”Mindre” (fx mindre skader med behandling og/eller kort sygefravær)
 3. ”Alvorlige”
 4. ”Meget alvorlige” skader eller påvirkninger
 5. ”Fatale eller katastrofale” (fx dødsulykker)


Sandsynlighed og konsekvens vurderes uafhængigt af hinanden og plottes efterfølgende ind i en risikomatrix, hvor kombinationen eller produktet af de to valgte talværdier præsenteres som en farve og en risikoscore.

Her er et eksempel på en risikomatrix. Resultatet af risikoanalysen vises som:

 • høj risiko (rød farve og en score mellem 15 og 25)
 • middel risiko (gul farve og en score mellem 6 og 12)
 • lav risiko (grøn farve og en score mellem 1 og 5)


 


Trin 3

Evaluering
Ud fra analysen skal I beslutte, om risikoen er så lav, at den skal accepteres/tolereres eller om risikoen skal håndteres ved at:

 • eliminere eller undgå risikoen (fx at ophøre med den aktivitet, der skaber risikoen)
 • flytte risikoen (dvs. lade andre håndtere de farlige situationer fx overlade flytteopgaver eller særlige rengøringsopgaver til eksterne leverandører med særlig ekspertice)
 • kontrollere risikoen (fx gennem ændring af procedurer, træning, administrative procedurer, hjælpemidler eller personlige værnemidler).


Trin 4

Håndtering
Når I har gennemført trin 1-3, afslutter den egentlige risikovurdering. Det er dog afgørende, at I herefter laver en prioriteret handlingsplan - gerne som en del af den løbende APV-handlingsplan - og iværksætter de forebyggende tiltag, som I har besluttet.


Trin 5

Overvågning og revision
Risikovurderingen skal revideres med regelmæssige mellemrum for at sikre, at den er opdateret.

Metoder til risikovurdering

Der findes ikke på EU-plan nogen faste regler for, hvordan en risikovurdering af arbejdet, f.eks. i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV), skal foretages. Den eksisterende EU-vejledning om ”Guidance on risk assessment at work” giver imidlertid et forslag til den her præsenterede fem-trins model, som baserer sig på principperne DS/ISO standarden ” Risikoledelse - Principper og vejledning” (ISO 31000:2009).

Arbejdsmiljø